Uslovi korišćenja

Vaš pristup i korišćenje sajta www.logo.rs podleže sledećim uslovima korišćenja kao i svim važećim zakonima.

Prilikom pristupanja sajtu www.logo.rs korisnik prihvata sva pravila i uslove korišćenja njegovih stranica.

Logo.rs zadržava pravo da promeni, modifikuje ili na neki drugi način izmeni uslove ovih stranica u bilo kom trenutku. Sve izmene načinjene ovim putem postaće trenutno validne po njihovoj objavi.

Ukoliko korisnik iz bilo kog razloga ne prihvata sledeća pravila i uslove ili njihove eventualne izmene, ili postane nezadovoljan našim stranicama na bilo koji način, ima pravo da prekine sa korišćenjem stranica. Takođe, korisnik može da nas obavesti o eventualnom problemu kako bismo bili u mogućnosti da se posvetimo njegovom rešavanju, pod uslovom da je problem moguće rešiti.

Logo d.o.o se zalaže za očuvanje privatnosti u sakupljanju, korišćenju i zaštiti informacija i podataka naših registrovanih korisnika. Pristup korisnika svim sadržajima na našem sajtu i njihovo korišćenje podleže odredbama svih primenljivih zakona i propisa.

Logo d.o.o. zadržava sva autorska prava nad kompletnim materijalom objavljenim na sajtu. Materijal ne sme biti kopiran, reprodukovan, distribuiran, prenešen na lokalni računar, prikazan na javnim projekcijama, poslat ili transmitovan u bilo kojoj formi, bilo kojim sredstvom.

Vesti i slike se mogu koristiti u medijima isključivo u informativne svrhe za redakcijske potrebe, bez nadoknade pod uslovom da se navede izvor korišćenja.

Logo d.o.o. će eventualno biti prinuđen da prosledi lične podatke validnim sudskim vlastima, po sudskom pozivu, sudskim istražiteljima kako je propisano zakonom. Takođe naša kompanija zadržava pravo da prijavi istražnim organima aktivnosti za koje smatra da su nezakonske.

Linkovi sa internet sajtovima trećih lica

Internet sajt može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije Logo d.o.o. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. Logo d.o.o. ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. Logo d.o.o. ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem internet sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti Logo d.o.o.