Logo Data centar

Kako jača konkurencija, rastu i očekivanja korisnika, a kompanije zadužene za implementaciju data centara marljivo rade da obezbede najbolju moguću vrednost po najnižoj ceni za svoje klijente. Jedan od načina da se to postigne jeste optimizacija troškova kojima se kupci izlažu. Dubinska analiza potreba, optimalan izbor opreme i pre svega poštovanje zahteva i potreba korisnika definišu način na koji se implementiraju rešenja.

U vremenu stalnih tehnoloških promena, implementacija savremenog data centra po meri korisnika predstavlja ozbiljan poduhvat i bilo koje izabrano rešenje može se pokazati neprimerenim i prevaziđenim već posle godinu ili dve dana. Organizacija i zahtevi data centara danas su uglavnom uslovljeni rapidnom ekspanzijom Internet saobraćaja i različitim cloud konceptima.

Realnost je, međutim, da niko ne može predvideti da će takvo rešenje biti odogovarajuće u narednih pet do sedam godina, koliki je uobičajeni životni vek tehnološkog rešenja data centra. Upravo zbog toga, kompanija LOGO omogućava svojim korisnicima takozvani pay as you grow pristup, uvek pažljivo i promišljeno ostavljajući mesta za buduća proširenja sistema i zalažući se za finansijski pametno skrojene investicije.

server

Projektanti data centara nalaze se između večito suprotstavljenih zahteva koje pred njih postavljaju investitor i sama konfiguracija prostora, kao i uslovi na lokaciji. S jedne strane, projektovano rešenje mora biti sposobno da se prilagodi rastućim potrebama za kapacitetima i kvalitetom, a s druge, finansijske mogućnosti su ograničene i smanjenje troškova je uvek prioritet menadžmenta kompanija. U promotere ovakvih finansijskih ušteda ne ubrajamo IT menadžere čija je primarna briga kvalitet i pouzdanost opreme, dok su finansije važne, ali sekundarne.

Vrhunski izazov je kako sa ograničenim sredstvima izgraditi DC skrojen po meri kupca, koji će biti modularan i fleksibilan da zadovolji postojeće tehnološke zahteve, a koji će ujedno biti energetski efikasan i obezbediti kontinuitet poslovanja. Još veći izazov je da DC ostane u funkciji u svim mogućim uslovima, bez obzira na visinu investicije, kao i da instalirana oprema, kao jedan celovit sistem, bude pogodna za dalja proširenja sistema i nove tehnologije koje će doći u budućnosti.

rack

Postojeći data centri odlikuju se kompleksnom i raznolikom opremom, nabavljanom i ugrađivanom kroz dugi niz godina, bez ikakvog planiranja i pogleda u budućnost. Počevši od arhitekture servera (blade sistemi, integrisani sistemi), mrežne opreme (svičevi, ruteri), pa do kablova (bakarni, optički) i rekova (serverski, open frame, telko), većina opreme je neusaglašena, nestandardizovana, predimenzionisana ili poddimenzionisana. U centru svega su hardver i fizička infrastruktura, pa je veličina data centra praktično ograničena veličinom i vrstom prostora u kome je infrastruktura smeštena.

Većina data centara smeštena je u potpuno neodgovarajućem prostoru – često se događa da je izuzetno skupa oprema smeštena u prostor koji nije vatrootporan, nema odgovarajuću klimatizaciju i sistem za gašenje požara i, kao vrhunac svega, u većini slučajeva ne postoji redundantno napajanje.

Recept za dobro rešenje nalazimo u adaptaciji postojećih ili izgradnji novih data centara, koji će koristiti što uniformniju opremu s visokim stepenom prilagodljivosti da bi se pokrile raznorodne potrebe i da bi svako proširenje bilo finansijski što bezbolnije. Ako same ne prilagode svoje data centre najnovijim tehnologijama, kompanije bi mogle da zapadnu u ozbiljne probleme dugoročno se oslanjajući na dosadašnji model neplanskog ulaganja. Mudro projektovan data centar štedi novac kroz inovativnu opremu za pametne sisteme napajanja, klimatizacije, gašenja požara i monitoringa.

ventilacija

LOGO tim je spreman i kvalifikovan da vam pokaže gde se kriju skriveni potencijali za optimizaciju vaših dosadašnjih i budućih ulaganja i na koji način možete da poboljšate ukupnu efikasnost i pouzdanost vašeg data centra.

Centralizovana konekcija

Danas su u data centrima aktuelne velike brzine i kablovska rešenja za nove objedinjene strukture su veoma kompleksna. Prilikom izrade fizičke infrastrukture data centra, obavezno treba uzeti u obzir sve osobine centralizovane konekcije sa preasembliranim kablovima MTP konektorima, s direktnim uticajem na dimenzionisanje klimatizacije i elektroenergetike.

storage

Na primer, ušteda na portovima na aktivnoj opremi, 1000 servera sa dve veze, svaki sa eternet portom, snaga bi bila 10 kW. Dok bi za eternet port 5 w, sa SFP,0,1 w bilo potrebno 200 W.

LOGO rešenja mogu drastično smanjiti potreban prostor za kabliranje, a da u isto vreme podržavaju svu potrebnu svičing i server opremu. Time dobijamo uštedu od 50 odsto na prostoru za kabliranje u odnosu na tradicionalne mrežne instalacije, gde se na prostoru za aktivnu mrežnu opremu i servere štedi do 70 odsto prostora, visoke gustine kablovskog razvoda, povezivanja u MDA, sa izabranim strateškim mestima u data centru koristeći MTP preasemblirane kablove.

  • Rek-orman 300 mm dubine, kapaciteta 2000 vlakana, koji može da se montira back to back, na zid ili na kraju linije rek-ormana, gde imamo drastično manji poprečni presek od bakarnih kablova.
  • Sistem kaseta koji može da se instalira za manje od 10 sekundi koristeći MTP konektore. Jednostavno smeštanje u kasetu i jednostavno povezivanje! Koristeći preasemblirane kablove sa MTP konektorima u velikoj meri se smanjuje vreme za instalaciju i obezbeđuje veza visoke gustine uz minimalan utrošak prostora.
  • Serija Optipack mikro – bundle kablova iz kompanije Huber+Suhner, sa smanjenim prečnikom spoljašnjeg omotača, link od 12 vlakana sada ima prečnik 3 mm, a link od 24 vlakna prečnik 3,6 mm, za brzine prenosa 40/100 Gbit/s.

Aktivna klimatizacija u podignutom podu

Od organizacije kablovske infrastrukture i uklanjanja prepreka za protok vazduha, zavisi i efikasnije hlađenje, što dovodi do smanjenja opreme za klimatizaciju, kao i do izbora i razmeštaja opreme za hlađenje. Ovo naročito dolazi do izražaja kod već završenih data centara, gde se trudimo da definišemo kritične tačke i da ih otklonimo kako bismo dobili maksimalnu efikasnost hlađenja i smanjenje prostora potrebnog za opremu za hlađenje i kabliranje. IT oprema u rekovima svojim ventilatorima usmerava i obezbeđuje protok vazduha iz prostora ispred u toplu zonu koja se prostire iznad rekova i uz prostor iza reka.

Hladan vazduh iz duplog poda ulazi u server salu kroz pasivne rešetke koje se nalaze samo u hladnoj zoni, i dopire u toplu zonu. Aktivni ventilatori podesni su i idealni za nadgradnju postojećih server sala uz minimalne troškove, a moguća je kombinacija sa svim isporučiocima rekova, različitim oblicima i dimenzijama.

Aktivni ventilator

Energetska efikasnost (modulacija protoka vazduha u skladu sa aktuelnim opterećenjem) na čelu je dizajna sa implementacijom aktivne ventilacije postavljene u duplom podu, kombinovane sa ventilacijom kroz prostor duplog poda, koju karakteriše modularnost za ugradnju u dupli pod bez prepravki poda i podesiv protok vazduha prilagođen popunjenosti celog reka. Nema vode ili rashladnog sredstva u blizini reka, minimalni protok se garantuje i u slučaju otkaza ventilatora iz plenuma dignutog poda. Aktivni ventilatori se napajaju sa UPS-a, svojom minimalnom potrošnjom. U slučaju da DEA ne isporuči električnu energiju, aktivni ventilatori daju mogućnost ubacivanja hladnog vazduha u rek-ormane iz plenuma dignutog poda. Aktivni ventilatori pružaju mogućnost lakog komfornog održavanja.

LOGO je već više od tri decenije jedan od lidera u razvoju i integraciji informaciono-komunikacionih tehnologija u zemlji i regionu. Pored sopstvene proizvodnje za asemblažu optičkih kablova, po tehnologiji švajcarske kompanije Huber+Suhner, vodećeg proizvođača optičke konekcije u svetu. Kompanija LOGO svojim korisnicima nudi najbolju kombinaciju sjajnih stručnjaka, vrhunskih rešenja i tehnologija i svog dugogodišnjeg iskustva u kreiranju naprednih end-to-end rešenja.

LOGO je poznat po velikim, nacionalnim projektima, kao što su digitalizacija školskog sistema, digitalizacija zdravstvenog sistema, mrežni sistemi za Poresku upravu, data centri (Vlada Srbije, Banca IntesaVojvođanska bankaGenerali osiguranje), Telenor optička okosnica za šest gradova, izvođenje radova na izgradnji kablovskih, pristupnih i transportnih mreža za Telekom Srbije u šest gradova i mnogim drugima.

Autor: Boško Anđelković, Head of team Connectivity/DC, Solution Manager, LOGO d.o.o.