Kritična infrastruktura

Objekti kritične infrastrukture predstavljaju objekte od vitalnog značaja za svaku državu, pa je zaštita njihove bezbednosti od izuzetne važnosti. Prvenstveno se misli na telekomunikacione objekte, objekte za proizvodnju i prenos električne energije, skladištenje i transport nafte, gasa i drugih derivata, vodosnabdevanje, saobraćaj, objekte vitalnih državnih institucija i slično. Zaštita objekata kritične infrastrukture, predstavlja kompleksan sistem bezbednosne opreme, ljudi i procedura koje se moraju poštovati kako bi bezbednost bila na odgovarajućem nivou. 

Prva linija bezbednosti objekata kritične infrastrukture, je zaštita perimetra, i štiti se kombinacijom sistema protivprovalne zaštite i video nadzora sa inteligentnom video analitikom. IC „beam“ detektorima, ili senzorskim optičkim kablovima, ceo perimetar delimo u određeni broj sektora, iza kojih se postavljaju fiksne kamere za sektorsko praćenje perimetra. Njihov rad prati pokretna kamera, koja u slučaju narušavanja bezbednosti objekta prati dalje ponašanje potencijalnog napadača. Video analitika u ovom slučaju igra važnu ulogu, radi smanjivanja broja lažnih alarma.

Praćenjem kretanja ljudi i proizvodnih procesa na objektima kritične infrastrukture, kontrolišemo poštovanje procedura, dok u slučaju požara ili nekakve druge kritične situacije, sistem video nadzora, koristimo kako bi verifikovali alarme dobijene od drugih sistema, i na što efikasniji način izvršili evakuaciju ljudi. Evakuacije velikih razmera oduzimaju vreme i situacija može brzo da postane opasna ako dođe do panike. Jasna obaveštenja pomažu da koordinisane evakuacije budu potpuno pod kontrolom.

Integracijom sistema protivpožarne zaštite, video nadzora, kontrole pristupa i evakuacionog ozvučenja, poboljšavamo efikasnost operatera zaposlenih u kontrolno-operativnom centru, i smanjujemo potrebno vreme za evakuaciju ljudi iz objekta, kao i reagovanje vatrogasnih službi.