Industrija

FOC resenja za vojnu industriju

Rešenja za vojsku

U okviru vojnih sistema vremenski uslovi znatno utiču na optičke kablove i njihovu konekciju sa aktivnom opremom. U takvim uslovima jedino rešenja visokih performansi mogu da obezbede pouzdan i kvalitetan prenos signala. Svi naši proizvodi imaju veliku robusnost što omogućava zaštitu od specifičnih uslova sredine. Oni su testirani u skladu sa MIL i NATO standardima, sertifikovani su sa striktnim tolerancijama, što obezbeđuje prihvatljive performanse, izdržljivost i trajnost na terenu.

Fiber optic centar  resenja - Fabrike i industrijska postrojenja

Fabrike i industrijska postrojenja

U fabrikama i industrijskim postrojenjima optički sistemi imaju značajnu primenu jer, za razliku od drugih sistema, imaju veliku otpornost na elektromagnetne smetnje koje su veoma česte u ovakvom okruženju. Osnovna namena optičkih sistema u industrijskim postrojenjima je praćenje i optimizacija procesa proizvodnje, kao i automatsko nadgledanje i kontrola rada mašina u proizvodnim pogonima. S druge strane optički sistemi se koriste i za implementaciju sistema IP video nadzora i IP telefonije.

Fiber optic centar  resenja - Rafinerije i rudnici

Rafinerije i rudnici

U surovim i otežanim uslovima, kao što su uslovi u rafinerijama i rudnicima, veoma je bitno da oprema koja se koristi podleže striktnim tolerancijama. Za ovakve sisteme veoma je važno da kablovi i njihove konekcije budu otporni na sagorevanje, kao i na različite kiseline i hemikaliije. S obzirom da optički sistemi nisu bazirani na prenosu električnih signala, oni predstavljau idealno rešenje za ovakva okruženja. U mogućnosti smo da, pored kablova sa polietilenskim omotačem, ponudimo kablove sa poliuretanskim omotačem, LSOH kablove kao i konektore i spojnice veoma robusnog izgleda i visokog stepena zaštite.

Fiber optic centar  resenja - stadioni

Stadioni i sportske dvorane

Na stadionima velikih površina neophodno je obezbediti kvalitetan video nadzor kao i efikasne sisteme za prenos audio i video informacija, kao što su razglasi ili semafori za prikazivanje rezultata. Za potrebe realizacije ovih sistema predlažemo korišćenje optičkih mreža koje zadovoljavaju sve potrebe za kvalitetnim, pouzdanim i efikasnim prenosom informacija.

Fiber optic centar  resenja - tuneli

Tuneli

U savremenim tunelima velikih dužina, od krucijalne je važnosti održavati visok stepen pouzdanosti sistema za ventilaciju i za dojavu požara, kao i omogućiti konstantnu dostupnost SOS telefona. S obzirom da tuneli imaju veliku količinu saobraćajne signalizacije, potrebno je obezbediti njihov konstantni rad. S druge strane, video nadzor ima ključnu ulogu u podizanju nivoa bezbednosti tunela. Za sve ove primene optički sistemi se veoma lako uklapaju i ispunjavaju zahteve svake od njih.